หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 


 
 
 
 
มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ
 
พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยืน
 
พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาปรับปรุงความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 
พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 
พัฒนาระบบสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า
 
พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ตำบล ต่อไป