หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 


 
 
 
 
มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ
 
พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยืน
 
พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาปรับปรุงความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 
พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 
พัฒนาระบบสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า
 
พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ตำบล ต่อไป