หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
มีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
 

ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง

ร้านทอง จำนวน 3 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด,หยอดเหรียญ) จำนวน 9 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม + โกดัง (ขนาดย่อย,ขนาดกลาง)
    จำนวน 60 แห่ง

ร้านซ่อมรถยนต์ - มอเตอร์ไซด์ จำนวน 30 แห่ง

ร้านวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 แห่ง

ร้านค้าแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 แห่ง

ร้านค้า,มินิมาร์ท จำนวน 228 แห่ง

บ้านเช่า,ห้องเช่า จำนวน 44 แห่ง

จำหน่าย,ซ่อม(เครื่องใช้ไฟฟ้า,โทรศัพท์และอื่น)
    จำนวน 19 แห่ง
วิสาหกิจชุมชน มีจำนวน 6 กลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมปลายคลองบางคูรัด
(เลี้ยงไก่,ทำสวน,ทำนา,พืชผัก) ที่ตั้ง 33/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตำบลบางคูรัด
ที่ตั้ง 34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

วิสาหกิจชุมชน Ongsa - e (แปรรูปอาหาร)
ที่ตั้ง 15/12 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วิสาหกิจชุมชนข้าวแช่โบราณป้าเฉลียวและ ผลไม้แปรรูป (ข้าวแช่,ข้าวตู,ถั่วแปป) ที่ตั้ง 48/88 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังธัญสุดา (กระเป๋าหนังวัวแท้
แบบต่างๆ) ที่ตั้ง 19/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูรัด
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วิสาหกิจชุมชนทับทิมกรอบเสวย (ทับทิมกรอบ,
มะม่วงน้ำปลาหวาน) ที่ตั้ง 64/490 หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูรัด
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี