หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
 


สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

สนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 


การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

สนับสนุนบำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
 

การสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

การพัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา