หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 


สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

สนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 


การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

สนับสนุนบำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
 

การสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

การพัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา