หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 


นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัด เทศบาลเมืองบางคูรัด


นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม
รองปลัด เทศบาลเมืองบางคูรัด
 
 


นางมนฉยา ตางระแม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายไพโรจน์ สิงสาหัส
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสาวจารุวรรณ หลำเนียม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปภาพร อร่ามเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวชุติมา เกิดบัณฑิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ