หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
ประชาชนในตำบลบางคูรัดมีวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง
การดำรงชีวิตของประชาชนในตำบลจะเป็นแบบสังคม ยุคใหม่
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มี อาชีพรับจ้างเอกชน รับราชการ
ธุรกิจร้านค้า บริษัทเอกชน และทำการเกษตร โดยมีศาสนสถานของ
แต่ละศาสนา เป็นศูนย์รวมประชาชนในชุมชนให้ อยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข รักใคร่ กลมเกลียวกัน
การนับถือศาสนาของประชากรในเขตตำบลบางคูรัด

ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.74 ของประชากร
รวมทั้งตำบล (โดยประมาณ)

ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.17 ของประชากร
รวมทั้งตำบล (โดยประมาณ)

ประชากรนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.05 ของประชากร
รวมทั้งตำบล (โดยประมาณ)
สถาบันและองค์การศาสนา

วัด จำนวน 1 แห่ง
  (วัดเต็มรักสามัคคี )      

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
สถานประกอบการด้านการสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

คลินิก จำนวน 3 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 12 แห่ง

สถานพยาบาลสัตว์ จำนวน 5 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
การสาธารสุขมูลฐาน

เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 100

เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100

เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100

ทุกคนในครอบครัวกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100

คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย เบื้องต้น อย่างเหมาะสมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100

คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100

คนอายุ6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100
สถานศึกษาก่อนวัยเรียน

สถานศึกษาก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูรัด

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนเต็มรักศึกษา (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
 
โรงเรียนบางคูลัด (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
 
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนเต็มรักศึกษา (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางคูรัด เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
ตำบลบางคูรัด

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
 
     
  ประเพณีสำคัญ
 
ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย มีการจัดอาหารคาวหวานสำหรับทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ และมีการรดน้ำดำหัวขอพรจาก พ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
 
ประเพณีลอยกระทง จะมีการจัดตกแต่งกระทงให้สวยงาม บรรจุธูปเทียน และดอกไม้ลงให้สวยงาม เพื่อเป็นการขอบคุณ และขอขมาพระแม่คงคาที่ให้เราได้มีน้ำไว้ใช้ประโยชน์
  วันสำคัญทางศาสนา และ งานรัฐพิธี
 
วันเข้าพรรษา จะมีการทำบุญและหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปมอบให้ตามวัดต่างๆเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรม ในช่วงต้องจำวัดระหว่างเข้าพรรษา
 
วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ และเป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาร่วมประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนที่วัด
 
วันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ
หรือวันสำคัญของโลก ซึ่งจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน
 
งานรัฐพิธี จะมีงานรัฐพิธีที่สำคัญ คือ งานรัฐพิธี 5 ธันวา (วันพ่อ) ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 และงานรัฐพิธี 12 สิงหา (วันแม่) ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ ยึดถือเป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติทุกปีของชาวตำบลบางคูรัด