หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
มีถนน จำนวน 54 สาย ดังนี้

ถนน คสล. จำนวน 25 สาย

ถนนลาดยาง (แอสฟัสท์ติก) จำนวน 17 สาย

ถนนหินคลุก จำนวน 9 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย
มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 15 สาย ดังนี้

คลองโต๊ะใหม่
คลองเต็มรัก

คลองเจดีย์
คลองยายแม้น (ตาซ้อน)

คลองนายผิน
คลองบางไทร

คลองนายบาง
คลองนายแจะ

คลองนายแฉ่ง
คลองนายชิต

คลองนายเลี่ยม
คลองตาชม

คลองนายหลีก
คลองนายเฉลิม

คลองเลียบถนนสุดใจ    
 

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 250 คน

ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลบางคูรัด จำนวน 70 คน

ศูนย์เยาวชนตำบลบางคูรัด จำนวน 200 คน
การรวมกลุ่มของประชาชน มีจำนวน 20 กลุ่ม แยกเป็น

กลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 2 กลุ่ม

กลุ่มเศรษฐกิจ จำนวน 3 กลุ่ม

กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10 กลุ่ม

ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 14 กลุ่ม