หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
พระราชบัญญัติเทศบาล [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 192  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 5 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 5 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 12 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 160  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 201  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 199  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน [ 21 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 211  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 178  
 
  (1)     2