หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปี 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางคูรัด พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 236  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 5 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 27  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 5 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 12 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 202  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 236  
 
  (1)     2      3