หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคม (ระดับชุมชนเมือง) และพิจารณาทบทวนร่างแผนพัฒน [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ เทศบาลเมืองบางคูรัด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปิ (ปีงบประมาณ 2561 -2563) [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2      3