หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคม (ระดับชุมชนเมือง) และพิจารณาทบทวนร่างแผนพัฒน [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เทศบาลเมืองบางคูรัด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปิ (ปีงบประมาณ 2561 -2563) [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3