หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 


นายสมพล ยุติธรรม
ประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด
 


นายวงศักดิ์ จารุวนาลัย
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นางสาวมนฉยา ตางระแม
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด
 
 


นายกรีฑา ฤทธาภัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นางสาวเบ็ญจมาศ แถวอยู่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นางสาวอรสา เนียมศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นางธรสรณ์ ศรีใช้ประวัติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นายสมชาย ศาตมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นายนพดล ฮมแสน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด


นายประพันธ์ ธูปเตมีย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด