หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
ผู้นำชุมชน
 
 


นายชัยรัตน์ นิลทัด
กำนันตำบลบางคูรัด
 
 


นางสาวนิตยา ใจอุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางยุพิน โภชน์พันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายสมทรง รื่นเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายวัชรพงษ์ คงคล้าย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายประวิทย์ เต็มรัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายเฉลิม นาคขำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายปัณณธร เต็มรัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายถลอง ขำสา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นางณิชากร สุวรรณประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10