หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
     

 
นบ0023.3/ว3996 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว919 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/918 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 4  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว917 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว923 จัดทำเอกสารสรุปผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว3995 ซักซ้อมแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1161