หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

  
เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 4 ถ.บางไผ่ - หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-9634007-9
โทรสาร : 02-9270658
Website : www.bangkurud.go.th
Email : bangkurud2558@hotmail.com
 
 
  สำนักงานปลัด (ชั้น 1)
 
02-9634007 ต่อ 0 จุดบริการรวม
 
02-9634007 ต่อ 101 หัวหน้าสำนักปลัด
 
02-9634007 ต่อ 102 ศูนย์ยุติธรรม/ร้องทุกข์
 
02-9634007 ต่อ 103 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
02-9634007 ต่อ 104 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
02-9634007 ต่อ 105 งานนโยบายและแผน
 
02-9634007 ต่อ 106 งานบริหารทั่วไป/งานการเจ้าหน้าที่
 
02-9634007 ต่อ 107 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 
02-9634007 ต่อ 108 งานเกษตร/งานนิติการ
 
02-9634007 ต่อ 109 หัวหน้างานป้องกันฯ
  กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 1)
 
02-9634007 ต่อ 116 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
02-9634007 ต่อ 117 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ
 
02-9634007 ต่อ 118 งานพัฒนาชุมชน
 
02-9634007 ต่อ 119 หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 
02-9634007 ต่อ 120 งานสังคมสงเคราะห์
 
02-9634007 ต่อ 121 ห้องรับรอง
 
02-9634007 ต่อ 122 งานธุรการ
  กองคลัง (ชั้น 2)
 
02-9634007 ต่อ 201 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
02-9634007 ต่อ 202 หัวหน้าฝ่ายการเงิน/หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 
02-9634007 ต่อ 203 งานจัดเก็บรายได้
 
02-9634007 ต่อ 204 หัวหน้าทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
02-9634007 ต่อ 205 งานพัสดุ
 
02-9634007 ต่อ 206 งานบัญชี
 
02-9634007 ต่อ 207 งานการเงิน
  กองช่าง (ชั้น 2)
 
02-9634007 ต่อ 216 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
02-9634007 ต่อ 217 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 
02-9634007 ต่อ 218 งานธุรการ
 
02-9634007 ต่อ 219 ขออนุญาตฯ
 
02-9634007 ต่อ 220 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 
02-9634007 ต่อ 221 งานประสานสาธารณูปโภค
  ห้องคณะผู้บริหาร (ชั้น 3)
 
02-9634007 ต่อ 111 นายก อบต.
 
02-9634007 ต่อ 301 หน้าห้องนายกฯ
 
02-9634007 ต่อ 302 ห้องประชุม (ห้องนายกฯ)
 
02-9634007 ต่อ 303 ห้องรับรอง (นายก)
 
02-9634007 ต่อ 304 ห้องรับรอง (นายก)
 
02-9634007 ต่อ 316 ปลัด อบต.
 
02-9634007 ต่อ 317 หน้าห้องปลัด
 
02-9634007 ต่อ 318 รองปลัด
 
02-9634007 ต่อ 319 รองนายก 1
 
02-9634007 ต่อ 320 รองนายก 2
 
02-9634007 ต่อ 321 เลขานุการนายกฯ
 
02-9634007 ต่อ 322 งานกิจการสภา
 
02-9634007 ต่อ 323 ห้องประชุม (เล็ก)
 
02-9634007 ต่อ 324 ห้องตรงข้ามห้องปลัด
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 4)
 
02-9634007 ต่อ 401 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
02-9634007 ต่อ 402 หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
02-9634007 ต่อ 403 งานธุรการ
 
02-9634007 ต่อ 404 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 
02-9634007 ต่อ 405 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
02-9634007 ต่อ 406 งานธุรการ
 
02-9634007 ต่อ 407 งานอื่นๆ
 
02-9634007 ต่อ 408 ห้องประชุม
  กองการศึกษาฯ (ชั้น 4)
 
02-9634007 ต่อ 416 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
02-9634007 ต่อ 417 ห้องประชุม
 
02-9634007 ต่อ 418 งานบริหารทั่วไป
 
02-9634007 ต่อ 419 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
02-9634007 ต่อ 420 งานการศึกษา
 
02-9634007 ต่อ 421 งานธุการ
 
02-9634007 ต่อ 422 งานอื่นๆ
 
02-9634007 ต่อ 423 งานอื่นๆ
  ชั้น 5
 
02-9634007 ต่อ 501 ห้องประชุมสภาฯ
 
02-9634007 ต่อ 502 ห้องประชุมสภาฯ
 
02-9634007 ต่อ 503 ห้องสันทนาการ
 
02-9634007 ต่อ 504 ห้องสันทนาการ
 
02-9634007 ต่อ 505 หน้าห้องประชุม
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)