หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

  
เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 4 ถ.บางไผ่ - หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-9634007-9
โทรสาร : 02-9270658
Website : www.bangkurud.go.th
Email : bangkurud2558@hotmail.com
 
 
  สำนักงานปลัด (ชั้น 1)
 
02-9634007 ต่อ 0 จุดบริการรวม
 
02-9634007 ต่อ 101 หัวหน้าสำนักปลัด
 
02-9634007 ต่อ 102 ศูนย์ยุติธรรม/ร้องทุกข์
 
02-9634007 ต่อ 103 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
02-9634007 ต่อ 104 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
02-9634007 ต่อ 105 งานนโยบายและแผน
 
02-9634007 ต่อ 106 งานบริหารทั่วไป/งานการเจ้าหน้าที่
 
02-9634007 ต่อ 107 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 
02-9634007 ต่อ 108 งานเกษตร/งานนิติการ
 
02-9634007 ต่อ 109 หัวหน้างานป้องกันฯ
  กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 1)
 
02-9634007 ต่อ 116 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
02-9634007 ต่อ 117 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ
 
02-9634007 ต่อ 118 งานพัฒนาชุมชน
 
02-9634007 ต่อ 119 หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 
02-9634007 ต่อ 120 งานสังคมสงเคราะห์
 
02-9634007 ต่อ 121 ห้องรับรอง
 
02-9634007 ต่อ 122 งานธุรการ
  กองคลัง (ชั้น 2)
 
02-9634007 ต่อ 201 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
02-9634007 ต่อ 202 หัวหน้าฝ่ายการเงิน/หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 
02-9634007 ต่อ 203 งานจัดเก็บรายได้
 
02-9634007 ต่อ 204 หัวหน้าทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
02-9634007 ต่อ 205 งานพัสดุ
 
02-9634007 ต่อ 206 งานบัญชี
 
02-9634007 ต่อ 207 งานการเงิน
  กองช่าง (ชั้น 2)
 
02-9634007 ต่อ 216 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
02-9634007 ต่อ 217 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 
02-9634007 ต่อ 218 งานธุรการ
 
02-9634007 ต่อ 219 ขออนุญาตฯ
 
02-9634007 ต่อ 220 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 
02-9634007 ต่อ 221 งานประสานสาธารณูปโภค
  ห้องคณะผู้บริหาร (ชั้น 3)
 
02-9634007 ต่อ 111 นายก อบต.
 
02-9634007 ต่อ 301 หน้าห้องนายกฯ
 
02-9634007 ต่อ 302 ห้องประชุม (ห้องนายกฯ)
 
02-9634007 ต่อ 303 ห้องรับรอง (นายก)
 
02-9634007 ต่อ 304 ห้องรับรอง (นายก)
 
02-9634007 ต่อ 316 ปลัด อบต.
 
02-9634007 ต่อ 317 หน้าห้องปลัด
 
02-9634007 ต่อ 318 รองปลัด
 
02-9634007 ต่อ 319 รองนายก 1
 
02-9634007 ต่อ 320 รองนายก 2
 
02-9634007 ต่อ 321 เลขานุการนายกฯ
 
02-9634007 ต่อ 322 งานกิจการสภา
 
02-9634007 ต่อ 323 ห้องประชุม (เล็ก)
 
02-9634007 ต่อ 324 ห้องตรงข้ามห้องปลัด
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 4)
 
02-9634007 ต่อ 401 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
02-9634007 ต่อ 402 หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
02-9634007 ต่อ 403 งานธุรการ
 
02-9634007 ต่อ 404 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 
02-9634007 ต่อ 405 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
02-9634007 ต่อ 406 งานธุรการ
 
02-9634007 ต่อ 407 งานอื่นๆ
 
02-9634007 ต่อ 408 ห้องประชุม
  กองการศึกษาฯ (ชั้น 4)
 
02-9634007 ต่อ 416 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
02-9634007 ต่อ 417 ห้องประชุม
 
02-9634007 ต่อ 418 งานบริหารทั่วไป
 
02-9634007 ต่อ 419 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
02-9634007 ต่อ 420 งานการศึกษา
 
02-9634007 ต่อ 421 งานธุการ
 
02-9634007 ต่อ 422 งานอื่นๆ
 
02-9634007 ต่อ 423 งานอื่นๆ
  ชั้น 5
 
02-9634007 ต่อ 501 ห้องประชุมสภาฯ
 
02-9634007 ต่อ 502 ห้องประชุมสภาฯ
 
02-9634007 ต่อ 503 ห้องสันทนาการ
 
02-9634007 ต่อ 504 ห้องสันทนาการ
 
02-9634007 ต่อ 505 หน้าห้องประชุม