หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2539 และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายเพื่อบริหารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งอยู่ เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 4 ถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ประมาณ
15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 19.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,312.5 ไร่
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหลายสายอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 39,359 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 18,249 คน คิดเป็นร้อยละ 46.36

หญิง จำนวน 21,110 คน คิดเป็นร้อยละ 53.63
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 15,611 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,997.92 คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทวีวัฒนา และ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
 
ประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลบางคูรัด มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 322,019.-บาท/ ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน อาชีพด้านการค้าขายสินค้า อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพรับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาชีพพนักงานบริษัท อาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพ อื่นๆ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านปลายคลองบางคูรัด 328 327 655  
2   บ้านหนองนกแฝก 913 1,102 2,015
  3   บ้านหนองโสน 2,493 2,978 2,015  
4   บ้านหนองกระดี่ 2,812 3,200 6,012
  5   บ้านหนองอ้ายปรง 8,727 10,179 18,906  
6   บ้านลาดกระเฉด 428 512 940
  7   บ้านรางละกอ 568 597 1,165  
8   บ้านหนองผักตบ 1,437 1,634 3,071
  9   บ้านคลองตาชม 262 287 549  
10   บ้านปลายคลองนายหลีก 281 294 575
    รวม 18,249 21,110 39,359