หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
พรบ.อำนวยความสะดวกเดือน กันยายน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA ) ปี 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7