• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ออกบริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2558 +

  วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ออกบริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2558 เพื่อบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ณ พื้นที่รอบตำบลบางคูรัด Read More
 • วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด ดำเนินการจัดโครงการ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและหัวเชื้อบิวเวอร์เรีย +

  วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ดำเนินการจัดโครงการ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและหัวเชื้อบิวเวอร์เรีย เพื่่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการทำปุ๋ย Read More
 • วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม นำสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลบางคูรัด เข้าทำบันทึกข้อความ การร่วมมือระหว่าง สภาองค์กรชุมชนตำบลบางคูรั +

  วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ นำสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลบางคูรัด เข้าทำบันทึกข้อความ การร่วมมือระหว่าง สภาองค์กรชุมชนตำบลบางคูรัด กับองค์กรชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ร่วมกิจกรรมเด็กดีมีมารยาทงาม +

  วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ร่วมกิจกรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จัดกิจกรรมเด็กดีมีมารยาทงาม เพื่อปลูกฝังจิตรสำนึก Read More
 • วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม ของจังหวัดนนทบุรี +

  วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ร่วมประชุมระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม ของจังหวัดนนทบุรี โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมสวัสดิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ รวมถึงสอบถามปัญหาจากการทำงาน ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ จากคณะกรรมการทั้ง 10 หมู่ Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดการอบรม โครงการพัฒนาแกนนำ เพื่อสร้างสุขภาพของคนในชุมชน +

  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดการอบรม โครงการพัฒนาแกนนำ เพื่อสร้างสุขภาพของคนในชุมชน โครงการของ กองทุนหลักปนะกันสุขภาพ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสุขภาพ มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ออกตรวจสอบหาสารเจือปนในอาหาร เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน บริเวณหมู +

  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า มอบคุณปัณณทัต พฤกศรีรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาล ออกบริการประชาชน ออกตรวจสอบหาสารเจือปนในอาหาร Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษจิกายน 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ****ไม่เว้นวันหยุดราชการ**** +

  ขนทะเบยน Medium Small

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษจิกายน 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00

  Read More
 • แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการรายเก่า สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ****ไม่เว้นวันหยุดราชการ**** +

   

  Untitled 1 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการรายเก่า สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30

  Read More
 • กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กันยายน 2558 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  windows background images 2 Medium

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กันยายน 2558 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด ตามรายละเอียดและสถานที่ดังนี้
  "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด"

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 +

  อปพร Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 รับสมัครบุคคลพลเรือนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วย เหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในพื้นที่ตำบลบางคูรัด

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ +

  2 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
  (ภาคเช้า)
  ๐๕.๓๐ น. ร่วม " ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ"
  ๐๗.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

  Read More
 • แจ้งผู้พิการและผู้สูงอายุ ท่านใดไม่ได้มารับเบี้ยยังชีพเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่กำหนด สามารถขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งแต่วันที่ 4-14 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ +

  windows background images 21 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม แจ้งผู้พิการและผู้สูงอายุ ท่านใดไม่ได้มารับเบี้ยยังชีพเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่กำหนด สามารถขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งแต่วันที่ 4-14

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง +

  Document page 001

  ***ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามประกาศ นี้ มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จะถือว่าสละสิทธิ์ ***

  Read More
 • คู่มือบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  IMG 0012

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 +

  Document page 001

  Document page 002

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่องรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ +

  002

  Read More
 • 1

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

ค

2 copy copy

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02
 item 1 copy copy
header
item-1 copy

รองทกข

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

332547
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
564
552
2274
1116
332547

Your IP: 54.226.241.8
Server Time: 2015-09-02 19:45:58